pondelok 28. mája 2012

Picnic at the castle


This weekend in Bratislava Castle, the third year of Slovak Food Festival was organised. It was "tasty" just like the year before... ;)
I was wearing my new lace shorts from Rome with a jeans shirt... This piece of my wardrobe was a really good purchase! :)

Tento víkend sa na Bratislavskom hrade konal v poradí už tretí ročník Slovak Food Festival-u. Bol "chutný" presne ako minulý rok... ;)
Oblečené som mala nové čipkované šortky z Ríma s džínsovou košeľou... Tento kúsok oblečenia bol naozaj dobrá kúpa! :)

streda 23. mája 2012

Arrivederci Roma!


Last day of anything is always a sad experience... :/ But what can we do? Only hope that something better is waiting for us! :) I believe in magic of Fountain Di Trevi that my thrown coin will bring me back to this awsome city!

Posledné dni čohokoľvek sú vždy smutnou udalosťou... :/ Ale čo nám zostáva? Len dúfať že na nás čaká niečo ešte lepšie! :) Verím v kúzlo Fontány Di Trevi, že moja hodená minca ma privedie späť do tohoto božského mesta!


 Arrivederci!


Rome: day 4


We found this rose garden by an accident and I could not be happier! :) It was amazing... Not like other gardens where you can only follow the paths and watch flowers from a safe distance. Here you can go between the rose bushes, smell them and admire them... :) It was a really magical place full of beautiful colors and intoxicating fragnances... I could lie there forever!

Túto záhradu plnú ruží sme našli náhodou a nemohla ma urobiť sťastnejšou! :) Bolo tam úžasne... Nie ako v ostatných záhradách, kde musíte kráčať len po chodníkoch a sledovať kvety z bezpečnej vzdialenosti. Tu sme mohli vojsť priamo medzi rožové kríky, ovoniavať a obdivovať z blízka... :) Skutočne magické miesto plné krásnych farieb a omamných vôní... Mohla by som tam ležať naveky!
Bongiorno e buon gusto! :)

 Italian pizza
 Piazza Cavalieri di Malta

Look through the keyhole to the secret garden... In the end, there was seen a cupola of st. Peter's Basilica but our camera was unable to capture this stunning view... :/
Pohľad cez kľúčovú dierku do tajnej záhrady... Na konci bolo vidieť kupolu Baziliky sv. Petra, ale náš fotoaparát nebol schopný zachitiť ten nádherný pohľad... :/

 Vatican and Di Trevi at night :)