piatok 30. marca 2012

nails & sweets :)


This week two of my friends came back to Nitra from Spain.... Dianka brought beautiful colorful nailpolishes KIKO which you cannot find here in Slovakia (well I have not found them yet) and Kristinka tasty colorful sweets, that you cannot find here either! :D I am so lucky to have such a good friends! :)

Tento týždeň sa dve moje kamarátky vrátili zo Španielska.... Dianka priniesla krásne farebné laky na nechty KIKO, ktoré sa u nás bohužiaľ nedajú kúpiť (teda ja som ich zatiaľ nevidela) a Kristínka nám tam kúpila skvelé farebné sladkosti, ktoré tu tiež nenájdete! :D Mám šťastie na takých super prieteľov! :)
nedeľa 25. marca 2012

Castle maniac (?) :)Hi my dear followers! :)
I have to laugh because this blog could be about castles near my hometown… I cannot help myself, I like history and all the historical stuff…  And when there is nothing else to do, I can at least discover the beauties of our national pride! :) And maybe I like castles just because I wanna be a princess… :D
This weekend we visited another one, Devín in Bratislava, which is the oldest (at first it was just a fort in 9th century).  Actually it is rather the ruins of castle! It is set on the top of a hill so there is a pictoresque view on Danube and Morava river (Morava flows into Danube here), lake and we can see Austria too!
On Wednesday, we are organizing themed party for our Erazmus students in Nitra with a topic Flower Power… I am so looking forward to, that I already wear floral patterns. :) Saturday was not an exception! I wore floral skirt with new blue floral flats from New Yorker (I love them!) which are similar to those with wild pattern, and a big necklace… I know I am repeating myself all the time but I love Sun and I am happy that spring is aleready here!

Ahoj moji drahi followeri! :)
Musím sa msiať ako sa tak pozerám na môj blog, mohol by byť akýmsi sprievodcom po hradoch v mojom okolí… Nemôžem si pomôcť ale mám rada históriu a všetky tie veci okolo… ;) A keď nemám čo robiť, môžem aspoň objavovať krásy našej národnej hrdosti! A možno je to len preto, že by som chcela byť princeznou… :D
Tento týždeň sme boli navštíviť zas iný hrad – Devín v Bratislave, ktorý je najstarší (v 9. storočí to bola pevnosť). Vlastne je skôr len  zrúcanina toho, čo bolo niekedy hrad. Je na vrchu kopca, takže je odtiaľ krásny výhľad na Dunaj, Moravu (ktorá sa na tomto mieste do Dunaja vlieva), jazero a dokonca aj Rakúsko!
V stredu v Nitre orzanizujeme pre našich erazmákov tematickú párty – Flower Power… Veľmi sa ňu teším, takže kvetovené vzory nosím už teraz. :) A sobota nebola výnimkou! Mala som oblečenú kvietkovú sukňu a novými modrými kvetovanými botkami z New Yorkera (milujem ich!) ktoré sú podobné ako tie s leopardím vzorom, a veľký náhrdelník… Viem, že sa stále opakujem, ale milujem slnko a som veľmi rada, že jar konečne prišla!
streda 21. marca 2012

Sunny mood


Well, here are some more pictures of my weekend, I am at school at the moment so I have enough time to post them... ;)) We spent Sunday morning at Red Stone castle, not so far from Pezinok. It is one of my favourite places, the best choice for summer picnic, also lots of concerts and festivals (mostly with historical themes) are organised there, they have great collection of birds of pray, you can visit night exhibitions or exhibions with historical costumes and lots of more...
Weather was amazing that day, people everywhere, birds were singing, bees flying... and so on.... :) I was wearing my new pink trousers and sandshoes with wild patterns. I did not need to wear a jacket which is positive change after cold winter! :) I am looking forward to all days spent outside with sun shining on my back and smile on my face... And how do you usually spent such a beautiful days?

Takže, tu je ešte pár fotiek z víkendu, práve som v škole, takže mám dosť času uploadovať ich.... ;)) Nedeľné ráno sme strávili na hrade Červený kameň, ktorý od nás nie je ďaleko. Je to jedno z mojich obľúbených miest, skvelé na letný piknik, organizuje sa tam veľa koncertov a festivalov (zväčša s historickou tematikou), majú skvelú zbierku dravých vtákov, možete navštíviť nočné exhibície alebo prehliadky v dobových kostýmoch a ešte oveľa viac...
Počasie bolo úžasné, všade plno ľudí, vtáčiky spievali, včely lietali... atď... :) Oblečené som mala nové ružové nohavice a plátenky s leopardím vzorom. Vetrovku som vôbec nepotrebovala, čo je pozitívna zmena po takej studenej zime! :) Už sa teším na všetky chvíle strávené vonku, slnko mi bude svietiť na chrbát a ja sa budem usmievať... A ako vy najradšej trávite tieto slnkom zaliate dni?My maybeetle from H&M... I call him Tadeas! :) And hand-made flower ring from Greece.
Môj chrústik z H&M... Volám ho Tadeáš! :) A ručne robený prsteň s kvetinou z Grécka.

nedeľa 18. marca 2012

Ice cream!


Hi everybody! How do you enjoy your days when outside is such a beautiful
weather? I am trying to go out as much as I can.. This week for the first time I
have gone to school by bike with Nici! I was terrified of traffic but I handled it
well…
On Saturday I had my first ice cream in 2012. For those who do not know I am
big ice cream fan, I could eat it all day long! My favourite is Adriatic ice cream in
Modra (near my hometown). And because almost everybody loves this frozen candy, here are some interesting facts about it you probably do not know… Hope you will like
them:
1. A kind of ice cream was invented in China in 200 BC.
2. The ice cream cone was invented in 1896 by an ice cream vendor in New
York City to stop people from stealing his serving glasses. He patented his
invention in 1903. The cone was introduced at the 1904 World's Fair in St.Louis.
3. Emperor Nero of the Roman Empire ordered his slaves to the mountains to
collect snow and ice to make flavored ice cream during the first century.
4. 50 licks are required to finish off a cone with a single scope of ice cream.
5. The largest ice cream sundae according the Guinness World Book of Records
was made in 1988 in Alberta, Canada. It had a weight of 55000 pounds.
6. Of all the days of the week, most ice cream is bought on Sunday!
7. 5% of ice cream eaters share their ice cream with their pet!
8. July is National Ice Cream Month and the 3rd Sunday in July is National Ice
Cream Day!
If you are looking for more fun info about ice cream check websites here, here or here. :)

Ahojte! Ako si užívate dni keď tak krásne svieti slnko? Ja sa snažím chodiť
von čo najviac… Tento týždeň som dokonca išla s Nikolkou na bicykli do školy
prvý krát po X rokoch! Bola som síce vydesená z dopravy ale myslím že som to
zvládla fajn…
V sobotu som si dala svoju prvú zmrzlinu v roku 2012. Pre tých čo nevedia, som
veľký zmrzlinový fanúšik, mohla by som ju jesť aj celý deň! Moja obľúbená je
Jadranská z Modry (vrelo odporúčam). A pretože takmer každý má rád túto zmrnutú pochúťku, tu je niekoľko zaujímavých faktov, ktoré ste pravdepodobne nevedeli… Dúfam, že sa vám
budú páčiť:
1. Prvý druh zmrzliny bol vynájdený v Číne 200 rokov p.n.l.
2. Zmrzlinový kornútik bol vynájdený r. 1896 istým zmrzlinárom z New York
City, aby zabránil ľuďom kradnúť jeho sklenené servírovacie poháre. Vynález si
dal patentovať r. 1903 a v r. 1904 bol predstavený na World’s Faire v St.Louise.
3. Rímsky cisár Nero prikazoval svojim otrokom nosiť mu sneh a ľad z hôr, aby si
mohol pripravovať zmrzlinu už počas prvého storočia nášho letopočtu.
4. Približne 50x lízneš kým skončíš jeden kopček. ;)
5. Podľa Guinessovej knihy rekordov, najväčší kopček zmrzliny bol vyrobený
v Alberte – Kanada v r. 1988 a vážil 55 000 libier, čo je 24 948 kg.
6. Z celého týždňa sa zmrzlina najviac kupuje v nedeľu!
7. 5% ľudí jediacich zmrzlinu sa o ňu delia so svojim domácim miláčikom.
8. Národným mesiacom zmrzliny je Júl a národný deň zmrzliny je vždy tretia
júlová nedeľa.
Ak máte záujem o viac info, pozrite si tieto linky tu, tu alebo tu. :)


pondelok 12. marca 2012

Marni sweater


Weekend is over... :/ I hate Monday mornings because it forces me to leave Tomas and go to school. Now, it is raining outside, but fortunately Saturday was really nice so I could wear my new Marni for H&M sweater. I matched it with my big green necklace and shorts (cannot wait till summer comes!). ;) And how was your weekend? Hope that was at least as good as mine... :) Now there is only one thing I can do - to survive another week...

Víkend je preč... :/ Nenávidím pondelkové rána pretože ma nútia opustiť Tomáša a odísť do školy. Momentálne vonku leje, no našťastie v sobotu bolo naozaj krásne počasie, takže som si mohla obliecť svoj nový Marni for H&M svetrík. Skombinovala som ho s veľkými zelenými gorálami a šortkami (nemôžem sa dočkať leta!). ;) A aký bol váš víkend? Dúfam, že aspoň taký dobrý ako môj... :) Teraz zostáva len jedna vec, ktorú musím urobiť - prežiť ďalší pracovný tyždeň...