streda 23. mája 2012

Rome: day 4


We found this rose garden by an accident and I could not be happier! :) It was amazing... Not like other gardens where you can only follow the paths and watch flowers from a safe distance. Here you can go between the rose bushes, smell them and admire them... :) It was a really magical place full of beautiful colors and intoxicating fragnances... I could lie there forever!

Túto záhradu plnú ruží sme našli náhodou a nemohla ma urobiť sťastnejšou! :) Bolo tam úžasne... Nie ako v ostatných záhradách, kde musíte kráčať len po chodníkoch a sledovať kvety z bezpečnej vzdialenosti. Tu sme mohli vojsť priamo medzi rožové kríky, ovoniavať a obdivovať z blízka... :) Skutočne magické miesto plné krásnych farieb a omamných vôní... Mohla by som tam ležať naveky!
Bongiorno e buon gusto! :)

 Italian pizza
 Piazza Cavalieri di Malta

Look through the keyhole to the secret garden... In the end, there was seen a cupola of st. Peter's Basilica but our camera was unable to capture this stunning view... :/
Pohľad cez kľúčovú dierku do tajnej záhrady... Na konci bolo vidieť kupolu Baziliky sv. Petra, ale náš fotoaparát nebol schopný zachitiť ten nádherný pohľad... :/

 Vatican and Di Trevi at night :)


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára